Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren
Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 1 december 2019

CITES is een internationaal verdrag dat als doel heeft te voorkomen dat wilde dier- en plantensoorten uitsterven als gevolg van internationale handel. De afkorting CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Zo’n 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder dit verdrag, en zijn opgenomen in appendices die oplopen in mate van bescherming. In de EU word gewerkt met Bijlagen At/m D, waarbij soorten op appendix A de strengste bescherming genieten, en soorten op appendix D de lichtste. Voor in- en uitvoer van deze dier- en plantensoorten moeten onder andere (afhankelijk van de mate van bescherming) in- en/ of uitvoervergunningen worden aangevraagd. Voor eigendomsoverdracht en commerciële handelingen binnen de EU is een EG-certificaat nodig voor Bijlage A-soorten en voor Bijlage B-soorten tenzij de CITES-MA vaststelt dat de specimens rechtmatig zijn verkregen. Dit laatste is precies waar het nu misgaat.

Tegenwoordig behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. Er is dan altijd wel sprake van een overdrachtsverklaring, maar men wil ieder dier tot aan de eerste fokker, of de invoervergunning kunnen traceren en vervolgens van de fokker ook bewezen zien dat het fokbestand erkend is. Als het dan gaat om een fokbestand uit een andere lidstaat dan beoordeelt die lidstaat of het fokbestand voldoet. Gaat het om een Nederlandse fokker dan moet die Nederlandse fokker van de dieren in zijn fokgroep aantonen dat zij legaal verkregen èn gefokt zijn.

Er is hier geen sprake van nieuwe wetgeving, maar dit is nieuwe uitleg van bestaande wetgeving, die alles veel complexer maakt. Het is algemeen bekend dat met een overdrachtsverklaring niet altijd de kweker duidelijk is/ teruggevonden kan worden. Wij plannen op dit moment workshops in om mensen te helpen problemen te voorkomen en een nieuwe werkwijze toe te passen die aansluit op deze nieuwe eisen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief