Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Informatieavond certificering gifslangen
Door Rogier van Rossem, 10 september 2020

Op vrijdagavond 9 oktober en vrijdagavond 16 oktober vinden vanaf 19:30 de informatieavonden certificering gifslangen plaats in reptielenhuis de Aarde te Breda. Op deze avond zullen we informatie bieden aan houders van gifslangen en toekomstige houders aangaande het landschap omtrent het legaal houden van giftige slangen. LET OP: de infoavond van 16 oktober is wegens de verscherping van de coronamaatregelen voor dit moment uitgesteld. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de avond te laten doorgaan in de vorm van een webinar, de definitieve nieuwe datum hiervoor volgt nog.

Op deze avond zal onder andere aan bod komen:

  • welke eisen moeten er worden gesteld aangaande kundigheid
  • Aan welke eisen moeten ruimtes en verblijven voldoen
  • hoe dient er om te worden gegaan met de kweek en verkoop van de dieren aan nieuwe houders
  • welke maatregelen moeten er worden genomen om de veiligheid te borgen.
  • wat zijn de best practices omtrent dierenwelzijn en exposure.

Deze criteria zullen onderdeel gaan uitmaken van een nieuw certificering voorstel dat EARTH zal opnemen in de roadmap voor de dierhouderij die aan de overheid zal worden gepresenteerd. Doelstelling van dit voorstel is om een professionaliseren te bewerkstelligen die het legaal houden van giftige dieren voor de toekomst beoogt te borgen.

Waarom is certificeren van gifslangen zo belangrijk?

Het houden van dieren in Nederland is onderhevig aan steeds meer regels en wetten, dit is primair bedoeld om het welzijn van deze dieren te bevorderen. Uiteraard is dat een goede zaak. In het geval echter, van dieren die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid zijn er mogelijk bijkomende maatregelen nodig. De corona situatie heeft dit ook duidelijk gemaakt, mede omdat bepaalde ziekten van dieren naar mensen kunnen overspringen. Dit moet dan ook goed worden bestudeerd. Het is echter nooit een reden om direct tot een verbod over te gaan en dat zou dan ook niet zo moeten zijn voor in potentie gevaarlijke diersoorten. In het geval van gifslangen is duidelijk welke risico’s er spelen en met name die wil men zoveel mogelijk beperken, zodat het houden gebeurt op een voor mens en dier veilige methode.

In Europa en andere delen van de wereld wordt het houden van gifslangen meer en meer bemoeilijkt en in veel gevallen zelfs verboden. In Nederland proberen we een verbod op het houden van deze dieren te voorkomen. Gifslangen kunnen in gevangenschap, verantwoord worden gehouden mits er aan een aantal voorzorgsmaatregelen wordt voldaan. De dieren zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschap via toxicologisch onderzoek en aan conservatie via gereguleerde kweekprojecten. Om dit proces te bevorderen is de kennis nodig van houders, en om de mogelijkheid tot het houden van gifslangen te beschermen is er bij de houders de welwillendheid nodig om noodzakelijke richtlijnen op te stellen en die gezamenlijk te handhaven.

In het recente verleden zijn er reeds stappen gezet om een dergelijke certificering te ontwikkelen. Mede wegens onenigheid tussen houders en ook het overmatig bureaucratisch inrichten van een certificeerbare norm(en) bleek het moeilijk om tot een daadwerkelijke certificeringsstructuur te komen. Inmiddels zijn we echter weer wat stappen verder, en lijkt de onenigheid wat af te vlakken en de noodzaak tot eenieder door te dringen.

Om iets te kunnen/ mogen dat risico’s met zich meebrengt hebben we in de meeste gevallen afgesproken daar een bewijs van bekwaamheid voor te halen. Dit is het geval met het besturen van een voertuig, het werken met gevaarlijke stoffen en ook het legaal bezit van vuurwapens. Dit alles is goed te reguleren en daarom moeten we het wiel op veel vlakken niet opnieuw proberen uit te vinden, maar gewoon goed maatwerk toepassen op bestaande en werkende modellen van certificering.

Ten behoeve van de invulling van een certificering zullen de komende weken verschillende partijen worden gehoord. Ook zal worden gekeken op welke wijze de handhaving van die certificeerbare normen moet worden gedaan en welke (mogelijk financiƫle) consequenties hier voor hobby houders aan vast zitten. Uiteindelijk willen we er voor zorgen dat er geen onbekwame houders dergelijke dieren in hun bezit zullen krijgen waarbij het risico tot een incorrecte verzorging of een onnodige ontsnapping wordt voorkomen. In het recente verleden is dit al eens voorgevallen en dit legt een onnodig kritische blik op de hobby van het houden van exotische dieren.

Het verantwoord houden van gifslangen zal gepaard moeten gaan met een duidelijke registratie, training, inrichting van de gif ruimte en beschikking over voldoende kennis alvorens tot aanschaf over te gaan. De certificering zal moeten zorgen voor de naleving van de richtlijnen en daarmee een signaal moeten afgeven dat houders zich op een professionele manier willen indekken voor de risico’s en inzien dat het mogen bezitten van deze dieren een privilege is waar een aantal spelregels bij te verwachten zijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief